Монгол орны биологийн олон янз байдал.................
name

Монгол орны хаг

вввМанай дэлхий дээр хагийн хөгжлийн түүхэн хувьслын үр дүнд хэлбэр төрх, өнгийн хувьд гайхамшиштай олон янз 24.000 зүйл тэмдэглэгджээ. Хагын ахны хэлбэр 500 сая жилийн өмнө үүссэн гэж таамаглах үндэс бий. Амьдрах орчин хуурай болсноор мөөг замагтай нэгдэж хамтран амьдрах гол нөхцөл бүрдсэн гэж үздэг. Манай эриний өмнөх 2000 жилийн тэртээ үеэс хүн төрөлхтөн хагийг ахуй амьдралдаа ашиглаж иржээ. Хаг мөөг болон замгаас тогтсон боловч байгальд дангаар орших замаг болон мөөгийн аль алинд байдаггүй цоо шинэ олон шинж чанарыг симбиоз амьдралынхаа явцад үүсэн бий болгожээ. Хагын бүрдүүлэгч мөөг ( микобионт ), бүтцийн хувьд ямагт замгаа ( фикобионт ) ороож байрлах бөгөөд мөөгөн утаслагийн ялгүй хэсэг замгийн эсэд нэвтрэн орсон байдаг. Мөөг, замгийг фотосинтзийн процессын явцын дүнд хуримтлагдсан органик нэгдлийг хүнс тэжээлийн хэлбэр болгон " хооллон " ашиглах замаар зохилдсонг харуулж байна.

Aspicilia changaica

Buellia disciformis

As.esculenta

Aspicilia changaica  N.S. Golubk.  Зургийг: О. Энхтуяа

Buellia disciformis ( Fr.) Mudd Зургийг: О. Энхтуяа

As.esculenta Зургийг: О. Энхтуяа

Rinodina turfacea

Rhizoplaca chrysoleuca

Peltula zabolotnoji

Rinodina turfacea (Wahlenb.) Korber
Зургийг: О. Энхтуяа

Rhizoplaca chrysoleuca Sm. Zopf (1905)
Зургийг: О. Энхтуяа

Peltula zabolotnoji
Зургийг: О. Энхтуяа

Lecudella wulfenii

Hypogymnia bitterii

Hypogymnia physodes

Lecudella wulfenii
Зургийг: О. Энхтуяа

Hypogymnia bitterii
Зургийг: О. Энхтуяа

Hypogymnia physodes (L.) Nyl.
Зургийг: О. Энхтуяа

Evernia mesomorpha

Cladonia amareocarea

Cladonia coccifera

Evernia mesomorpha Зургийг: О. Энхтуяа

Cladonia amareocarea Зургийг: О. Энхтуяа

Cladonia coccifera ( L ) Willd. Зургийг: О. Энхтуяа

Cladonia kanewskii

Cladina stellaris

Cetraria steppae

Cladonia kanewskii  Oksner Зургийг: О. Энхтуяа

Cladina stellaris Зургийг: О. Энхтуяа

Cetraria steppae (Savicz) Kärnef. Зургийг: О. Энхтуяа