Монгол орны биологийн олон янз байдал.................
Монгол орны шувууд
Aegypius monachus
Gypaetus barbatus
Himantopus himantopus
Aegypius monachus Linnaeus, 1766
Өндөрширээт 2014, Зургийг: Г. Гантулга
Gypaetus barbatus Linnaeus, 1758
Цэций уул, Зургийг: Д. Баянмөнх
Himantopus himantopus Linnaeus, 1758
Туулын шугуй, Зургийг: Д. Баянмөнх
Tringa ochropus
Falco naumanni
Uragus sibiricus
Tringa ochropus Linnaeus, 1758
Туулын шугуй, Зургийг: Д. Баянмөнх
Falco naumanni Fleischer, JG, 1818.
Цэций уул, Зургийг: Д. Баянмөнх
Uragus sibiricus Pallas, 1773
Туулын шугуй, Зургийг: Д. Баянмөнх
Prunella montanella
Falco cherrug
Prunella montanella Pallas, 1776
Туулын шугуй, Зургийг: Д. Баянмөнх
Falco cherrug Gray, JE, 1834
Цэций уул, Зургийг: Д. Баянмөнх