Монгол орны биологийн олон янз байдал ..................................... m

 

<
Dactylotus globosos
dactylotus-globosos
dactylotus-globosos
Dactylotus globosos Зургийг: Э. Хишигдэлгэр
D.globosos Зургийг: Э. Хишигдэлгэр
D. globosos Зургийг: Э. Хишигдэлгэр
dalbay-valley-grass
dalbay-valley-grass
dalbay-valley-grass
sp-1 Dalbay valley flower Зургийг: Э. Хишигдэлгэр
sp-1, Dalbay valley flower Зургийг: Э. Хишигдэлгэр
sp-1, Dalbay valley flower Зургийг: Э. Хишигдэлгэр
dalbay-valley-grass
dalbay-valley-grass
dalbay-valley-grass
sp-2, Dalbay valley dying larch Зургийг: Э. Хишигдэлгэр
sp-2, Dalbay valley dying larch Зургийг: Э. Хишигдэлгэр
sp-2, Dalbay valley dying larch Зургийг: Э. Хишигдэлгэр
stephanocleamus
stephanocleamus
stephanocleamus
sp-3, Dalbay valley base of larch Зургийг: Э. Хишигдэлгэр
sp-3, Dalbay valley base of larch Зургийг: Э. Хишигдэлгэр
sp-3, Dalbay valley base of larch Зургийг: Э. Хишигдэлгэр
Dalbay valley lower steppe
Dalbay valley lower steppe
Dalbay valley lower steppe
sp-4, Dalbay valley lower steppe Зургийг: Э. Хишигдэлгэр
sp-4, Dalbay valley lower steppe Зургийг: Э. Хишигдэлгэр
sp-4, Dalbay valley lower steppe Зургийг: Э. Хишигдэлгэр