<>
.............. .Монгол орны биологийн олон янз байдал......................... .

 

Incarvilla potaninii

Rheum nanum

Zygophyllum potaninii

Incarvilla potaninii Batalin
Өмнөговь аймаг, Сэрвээ сум, Нэмэхт уул, Зураг:Ш. Баасанмөнх

Rheum nanum Sievers ex Pallas,
Баянхонгор аймаг, Шинэ жинст сум, Эхийн гол, Зураг:Ш. Баасанмөнх

Zygophyllum potaninii Maximowicz
Баянхонгор аймаг, Шинэ жинст сум, Эхийн гол, Зураг:Ш. Баасанмөнх

Apocynum pictum

Dianthus soongoricus

Apocynum pictum Schrenk
Ховд аймаг, Алтай сум, Хавтаг уул, Зураг:Ш. Баасанмөнх

Dianthus soongoricus Schischkin
Ховд аймаг, Алтай сум, Хавтаг уул, Зураг:Ш. Баасанмөнх

Rosa platyacantha Schrenk
Ховд аймаг, Алтай сум, Хавтаг уул, Зураг: Ш. Баасанмөнх

Myosotic sylvatica

Allium subtilissimum

 
Myosotic sylvatica Ehrh
Ховд аймаг, Булган сум, Байтаг Богд, Зураг:Ш. Баасанмөнх

Allium subtilissimum Ledeb.
Ховд аймаг, Алтай сум, Хавтаг уул, Зураг:Ш. Баасанмөнх